ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 2010-2018  

  

Η Τράπεζα της Ελλάδος, εποπτική αρχή της ασφαλιστικής αγοράς, παρουσιάζει και αναλύει τα μεγέθη του συνόλου των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται (λειτουργούν) στην Ελλάδα με καθεστώς εγκατάστασης.

Διάστημα 2010-2015

Τα στοιχεία αναφέρονται σε Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Πληρωθείσες Αποζημιώσεις, βάσει του ν.δ. 400/1070

(περιλαμβάνονται τα στοιχεία των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν με καθεστώς εγκατάστασης στην Ελλάδα).

Διάστημα 2016-2018

Τα στοιχεία αναφέρονται σε Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Επισυμβάσες Αποζημιώσεις μετά το 2015, βάσει του ν. 4364/2016 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35.

 

Παρατηρήσεις:

4. Τα ποσά των ασφαλίστρων και των αποζημιώσεων είναι σε ευρώ.

5. Συνολικά ασφάλιστρα = καταβληθέντα ασφάλιστρα + ασφάλιστρα αντασφαλίσεων + δικαιώματα συμβολαίων.

6. Συνολικές αποζημιώσεις = πληρωθείσες αποζημιώσεις (ιδία κράτηση) + συμμετοχή αντασφαλιστών.