ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει αναπτύξει και εφαρμόζει τη "Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης", δηλαδή τον τρόπο και τη διαδικασία με την οποία εκτελεί τις εποπτικές δραστηριότητές της.  Οι μέθοδοι που περιγράφονται σε αυτήν αφορούν στην εφαρμογή από την Τράπεζα της Ελλάδος ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εποπτείας για τις εποπτευόμενες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις επί τη βάσει διερευνητικής και βασισμένης στον κίνδυνο προσέγγισης, ανάλογης προς τη φύση, την πολυπλοκότητα και την κλίμακα των κινδύνων που η κάθε επιχείρηση αναλαμβάνει σύμφωνα με τις δραστηριότητές της.

Διαβάστε περισσότερα