ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

 

Η Φερεγγυότητα ΙΙ αποτελεί το ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/138/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13).

Το ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων στην ΕΕ βασίζεται στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/97, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α 212).

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 1286/2014 αποτελεί το ενιαίο πλαίσιο στην ΕΕ που διέπει τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση. Ως ημερομηνία εφαρμογής του καθορίστηκε η 1.1.2018, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2340.

Διαβάστε περισσότερα