ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  

Στην παρούσα ενότητα αναλύονται οι επιβαρύνσεις ασφαλίστρων σε επίπεδο 

>> βασικών ασφαλίσεων ζωής,

>> συμπληρωματικών καλύψεων,

>> ασφαλίσεων κατά ζημιών

και

>> ασφαλίσματος

 

              Τι ισχύει για τα ασφάλιστρα των ασφαλίσεων ζωής και των συμπληρωματικών παροχών  

Eπιβαρύνσεις ασφαλίστρων

 1. Βασική ασφάλιση ζωής

>> Φόρος ασφαλίστρων: 4% επι των καθαρών ασφαλίστρων εάν η διάρκεια πληρωμής είναι μικρότερη των δέκα (10) ετών,

      διαφορετικά 0%.

>> Δικαίωμα συμβολαίου: 0,15% επι του ασφαλισμένου κεφαλαίου με ελάχιστο ποσό 7,5 € και μέγιστο 15 €.  Το δικαίωμα

      εισπράττεται εφάπαξ στην 1η απόδειξη.

>> Εισφορά υπέρ εγγυητικού κεφαλαίου ζωής: Τα ασφάλιστα των ασφαλιστηρίων Ζωής υπόκεινται σε Εισφορά υπέρ   

      του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής όπως αυτή καθορίστηκε με την 2636/24.11.2010 Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος        που ισχύει από την 1-01-201  και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 του Ν.3867/2010 (ΦΕΚ Α΄ 128). Η   

      εισφορά αυτή βαρύνει κατά το ήμισυ τις ασφαλιστικές εταιρίες  και κατά το ήμισυ τους ασφαλισμένους.

2. Συμπληρωματικές καλύψεις

>> Φόρος ασφαλίστρων: 15% επί των καθαρών ασφαλίστρων.

3. Aσφαλίσεις κατά Ζημιών

>> Φόρος ασφαλίστρων: διαφοροποιείται ανά κλάδο ασφάλισης.

  Τι ισχύει για την καταβολή ασφαλίσματος (αφορά σε ασφαλίσεις ζωής)  

Το ποσό που επιστρέφεται στον φορολογούμενο κατά την διακοπή ή την λήξη του ασφαλιστικού συμβολαίου διαχωρίζεται σε δυο κατηγορίες

1. στο ποσό της υπεραπόδοσης επενδύσεων μαθηματικών αποθεμάτων,

    και

2.  στο ποσό του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Αναλυτικά:

1. Ποσό της υπεραπόδοσης επενδύσεων μαθηματικών αποθεμάτων

Το ποσό αυτό  αντιπροσωπεύει το καθαρό προϊόν της υπεραπόδοσης που δικαιούται από την επένδυση του συνολικού μαθηματικού αποθέματος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής.

Για το ποσό αυτό έχει παρακρατηθεί φόρος 15% (αυτοτελής φορολόγηση της υπεραπόδοσης επενδύσεων μαθηματικών αποθεμάτων) και έχει εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου. Δεν υπάρχει άλλη φορολογική υποχρέωση, είτε το ποσό αυτό δίνεται εφάπαξ είτε περιοδιοκά (με τη μορφή σύνταξης). Το ποσό έχει εισφορά αλληλεγγύης και μπορεί να καλύψει τεκμήρια.

2. Ποσό του επενδεδυμένου κεφαλαίου

Το ποσό αυτό  αντιπροσωπεύει την ολική αξία εξαγοράς του συμβολαίου ζωής και είναι το ποσό το οποίο η ασφαλιστική εταιρία το χαρακτηρίζει ως την επιστροφή καταβληθέντων ασφαλίστρων μέχρι την ημερομηνία διακοπής του συμβολαίου.

Η επιστροφή των ασφαλίστρων (δεύτερο ποσό) δε θεωρείται εισόδημα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη τεκμηρίου/ων.

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  

 

>> ΕΑΕΕ, φορολογία