ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

Ως κίνδυνο ορίζουμε - στα πλαίσια της εργασίας μας - την επιδείνωση ή την μη βελτίωση της (ασφαλιστικής/οικονομικής) θέσης ενός υποψηφίου ή/και ήδη πελάτη λόγω της μη κάλυψης μιας συγκεκριμένης ανάγκης του.
Κατά συνέπεια, κομβικής σημασίας έννοια είναι ο προσδιορισμός της "ανάγκης", η οποία στη πράξη υλοποποιείται μέσα από την εφαρμογή μιας βασικής αρχής της ασφαλιστικής συμβουλευτικής που είναι ευρύτερα γνωστή ως ανάλυση αναγκών ( = καταγραφή αναγκών και προσδιορισμός προτεραιοτήτων από τον υποψήφιο ή/και τον ήδη πελάτη).
Έχοντας καθορίσει από κοινού με τον υποψήφιο και/ή τον ήδη πελάτη την συγκεκριμένη (ασφαλιστική) ανάγκη που πρέπει να ικανοποιηθεί, και (έχοντας) δεχτεί να αναλάβουμε την επίλυση του προβλήματος (=ανάληψη κινδύνου), προχωράμε στην αναζήτηση της πλέον πρόσφορης και συμφέρουσας λύσης (=έρευνα αγοράς και αξιολόγηση). 
Eλληνική Αγορά
Διαθέσιμο όλο το φάσμα των ασφαλιστικών προϊόντων της ελληνικής αγοράς.
Open Market
Tο Open Market αποτελεί χώρο διαπραγμάτευσης και τοποθέτησης κινδύνων πέρα από τις συνηθισμένες και προκαθορισμένες (προτιμολογημένες) λύσεις της Ασφαλιστικής Αγοράς.
Αγορά Λονδίνου
Aνάληψη και διαχείριση κινδύνων μέσω συνεργασίας με τους Lloyd's.
Διεθνής Αγορά Υγείας
Σε συνεργασία με Market Leading Ασφαλιστές προσφέρονται στην Ελληνική Αγορά προϊόντα και υπηρεσίες παγκόσμιας εμβέλειας
ατομικής και οικογενειακής κάλυψης,