ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

Στην Ελληνική αγορά ιδιωτικής ασφάλισης δραστηριοποιούνται:

  • Ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα,

  • Αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα,

  • Υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός της ΕΕ),

  • Ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα σε κράτος-μέλος της ΕΕ υπό καθεστώς εγκατάστασης (μέσω υποκαταστήματος) ή υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ), και

  • Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί.

Διαβάστε περισσότερα