ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

Για τη δραστηριότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα καθώς και για τις ασφαλίσεις που συνάπτονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο υποκαταστήματος ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικών επιχειρήσεων (που εδρεύουν σε κράτος-μέλος της ΕΕ), είναι υποχρεωτική η λειτουργία υπηρεσίας διαχείρισης αιτιάσεων. Στην υπηρεσία αυτή απευθύνονται παράπονα και γενικά δυσαρέσκεια σε βάρος της επιχείρησης στην οποία λειτουργεί. Η υπηρεσία διαχείρισης αιτιάσεων οφείλει να απαντά εγγράφως σε κάθε αιτίαση με σαφήνεια αλλά και με τη δέουσα τεκμηρίωση εντός προθεσμίας πενήντα (50) ημερών.

Διαβάστε περισσότερα