ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  

                             
                              
              
 

Aσφαλίσεις Ζωής

>> Προστασία έναντι Απώλειας Ζωής

>> Κάλυψη Πληρωμής Φόρων Κληρονομίας

>> Κάλυψη Πληρωμής Δανειακών Υποχρεώσεων

Aσφαλίσεις Υγείας

>> Πρωτοβάθμια Περίθαλψη  

>> Δευτεροβάθμια Περίθαλψη 

>> Παροχές Επιδομάτων

>> Κεφάλαια Σοβαρών Ασθενειών

Aσφαλίσεις Συνταξιοδότησης

>> Εγγυημένης & Μεταβλητής Απόδοσης

>> Εφάπαξ και/ή Περιοδικού Ασφαλίστρου

Aσφαλίσεις Μόνιμης Ολικής Επαγγελματικής Ανικανότητας 

>> από Ατύχημα

>> από Ατύχημα & Ασθένεια

Aσφαλίσεις Αστικής Ευθύνης 

>> για Ιδιώτες

>> για Επαγγελματίες

Aσφαλίσεις Νομικής Προστασίας 

>> για Ιδιώτες

>> για Επαγγελματίες

Aσφαλίσεις Κατοικιών

>> κυρίων Κατοικιών

>> εξοχικών Κατοικιών

>> ενοικιαζομένων Κατοικιών

Aσφαλίσεις Οχημάτων

>> Ιδιωτικής Χρήσεως

>> Δημοσίας Χρήσεως

>> Στόλων

Aσφαλίσεις Δικύκλων

Aσφαλίσεις Σκαφών